BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1

 1. Bu Yönergenin amacı, ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım eğitici eğitim merkezlerinin, teorik ve uygulamalı sınavlarda sınav gözetmen ekibinin oluşturulması, eğitmenlerin çalışma standardı ile sınav gözetmen ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2

 1. Bu Yönerge, ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım eğitici eğitim merkezlerini, sınav gözetmen ekibinin oluşturulmasını, eğitici eğitmenlerinin çalışma standardı ile sınav gözetmen ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3

 1. Bu Yönerge, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ek Madde-13 ve 29/07/2015 tarih ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlk Yardım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4

 1. Bu Yönergede geçen;
  a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  b) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
  c) Merkez: İlkyardım Eğitim Merkezi ile İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezini,
  d) Katılımcı: İlkyardımcı ve İlkyardım Eğitmeni olmak için eğitim alan kişiyi,
  e) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü,
  f) OED; Otomatik Eksternal Defibrilatörü,
  g) Sınav: İlkyardımcı ve İlkyardım Eğitmeni teorik ve uygulama sınavını,
  h) Sınav Gözetmeni: Genel Müdürlük ve/veya müdürlükte görev yapan yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve/veya ilkyardım eğitici eğitmenini,
  i) Sınav Gözetmen Ekibi: Yetki belgeli ilkyardım ve/veya ilkyardım eğitici
  eğitmeninden oluşan iki kişilik ekibi,
  j) Yönetmelik: 29.07.2015 tarih ve 29429 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi sınav gözetmeni komisyonu ile sınav gözetmen ekibinde görev alacaklar

Sınav komisyonunun belirlenmesi
MADDE 5

 1. Sınav gözetmenlerini belirlemek üzere oluşturulan komisyonda, sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinden sorumlu sağlık müdür yardımcısı, acil/afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürü ile ilkyardım eğitmeni ve/veya ilkyardım eğitici eğitmeni yer alır.
 2. Sınav gözetmen ekibi; Genel Müdürlük ve/veya müdürlükte görev yapan ilkyardım eğitmeni ve/veya ilkyardım eğitici eğitmenlerinden oluşur.

Sınavı yürütecek sınav gözetmenlerinin görevlendirilmesi
MADDE 6

 1. Sınav gözetmen ekibi bir yıllık olarak belirlenir.
 2. Sınavlarda katılımcı sayısının 20 kişiyi aşması halinde, her 10 katılımcı için 1(bir) gözetmen ilave edilir.
 3. Sınav gözetmen ekibi; sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır bulunur ve sınav sonuçlanana kadar sınav salonundan ayrılamaz.
  a) Teorik sınav sırasında sınav salonuna merkez eğitmenleri alınmaz,
  b) Uygulamalı sınavda, katılımcıya (EK-7a)’da yer alan uygulamalar yaptırılır

MADDE 7

 1. Teorik ve uygulamalı sınavlarda, eğitim konuları ve uygulama standartları ile Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen gözetmenlere 6 (altı) ay görev verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlkyardım Eğitimi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Sınavları
MADDE 8

 1. İlkyardım eğitimi, İlkyardım Eğitici Eğitimi ve İlkyardım Eğitici
  Eğitmeni Eğitimlerinde katılımcı sayısı asgari 5 (beş) azami 20 (yirmi) kişidir.
 2. Sınavlar, mesai saati dışında 17.00’den sonra ve hafta sonları 09.00 – 18.00 saatleri arasında yapılır.
 3. Uygulama sınavı teorik sınavı takiben aynı gün içinde yapılır

İlkyardım Eğitimi
MADDE 9

 1. İlkyardım eğitimi 2 gün (16 saat)’dür.
 2. Sınavlar, Müdürlükçe toplu olarak yapılabilir.
 3. Müdürlükçe sınav tarihinin belirlenebilmesi için merkezler, eğitim bitiş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. a)İlk sınavda başarısız olan katılımcının 2. sınava giriş süresi, sınava girerek başarısız olduğunun açıklandığı tarihten itibaren sonraki 30 gün içerisindedir.
  b) İlinde 3 ve 3 den az ilkyardım eğitim merkezi bulunan illerde ve coğrafi şartların uygunsuzluğu durumunda müdürlük uygun görüşü ile sınav süresini eğitim bitiş tarihinden itibaren 60 güne çıkarılabilir.
 4. İlkyardım eğitim sınav süreci;
  a) Katılımcılar, mesul müdür veya merkez eğitmeni ile birlikte sınavdan 30 dakika önce salonda hazır bulunur.
  b) Teorik sınav usulüne uygun yapılır; verilen sınav süresinin sonunda katılımcıların teorik sınav değerlendirmesi gözetmen ekibi tarafından yapılır.
  c) Teorik sınavdan 100 üzerinden 85 ve üstü puan alan katılımcılar uygulamalı sınava alınırlar.
  d)Uygulama sınavı, EK-7a’ya göre gözetmen kontrolünde merkez eğitmenlerine yaptırılır ve birlikte sonuçlandırılır.
  e) Uygulamalı sınavdan 100 üzerinden 85 ve üstü puan alan katılımcılar başarılı sayılır.
  f) Sınav sırasında, katılımcı ve merkez eğitmeninin sorulara itirazları görevli gözetmenler tarafından değerlendirilir. Yanlış olduğu tespit edilen sorular tutanakla kayıt altına alınarak soru iptal edilir, puanlama kalan sorular üzerinden yapılır ve müdürlüğe bildirilir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi
MADDE 10

 1. İlkyardım eğitici eğitimi süresi 5 gün (40saat)’dür.
  a) Uygulama sınavı teorik sınavı takiben aynı gün içerisinde yapılır.
 2. İlkyardım eğitici eğitim sınav süreci;
  a) Katılımcılar, mesul müdür veya merkez eğitmeni ile birlikte sınavdan 30 dakika önce merkezin eğitim salonunda hazır bulunur.
  b) İlkyardım eğitici eğitimi sınavı teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılır.
  c) İlkyardım ve eğitim becerileri konularının teorik sınavları aynı anda yapılır.
  d) Teorik sınav süresinin sonunda katılımcıların teorik sınav değerlendirmesi gözetmen ekibi tarafından yapılır.
  e) Her iki teorik sınavdan da ayrı ayrı 100 üzerinden 85 ve üstü puan alan katılımcılar ilkyardım uygulamaları sınavına alınırlar.
  f) Uygulama sınavı, EK-7a’ya göre gözetmen kontrolünde merkez eğitmenlerince yapılır ve birlikte sonuçlandırılır.
  g) İlkyardım uygulamaları sınavdan, geçerli puan alan katılımcılar eğitim becerileri sunumu (EK 7b) yönünden değerlendirilir. Uygulamalı sınavda 100 üzerinden 85 ve üstü puan alan katılımcılar başarılı sayılırlar.
  ğ) Sınav sırasında, katılımcı ve merkez eğitmeninin sorulara itirazları görevli gözetmenler tarafından değerlendirilir. Yanlış olduğu tespit edilen sorular tutanakla kayıt altına alınarak soru iptal edilir, puanlama kalan sorular üzerinden yapılır ve müdürlüğe bildirilir.

OED Eğitimi
MADDE 11

 1. OED eğitimi süresi 4(dört) saattir.( Temel Yaşam Desteği +OED)
  a) OED eğitimci eğitimi Müdürlükçe düzenlenir.
  a) OED eğitimi, OED eğitmeni belgesine sahip ilkyardım eğitmeni ve/veya ilkyardım eğitici eğitmenleri tarafından verilir.
  b) Merkezler Müdürlükten OED eğitimi düzenleme yetki belgesi alarak OED eğitimi düzenleyebilir.
 2. OED kullanım belgesi alacak kişilerin en az lise mezunu olması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İlkyardım Eğitmeni, ilkyardım Eğitici Eğitmeni ve Mesul Müdürün Çalışma Esasları
MADDE 12

 1. İlkyardım Eğitmeni ve İlkyardım Eğitici Eğitmeni en fazla 4 (dört)merkezde çalışabilir.
 2. Eğitim merkezinde çalışmak için Müdürlüğe başvuran eğitmenler dilekçelerinde diğer çalıştığı merkezleri beyan etmekle mükelleftir.
 3. Katılımcı sayısına göre görev alaneğitmenler, eğitim süresince eğitim yerinden ayrılamazlar.

MADDE 13

 1. Mesul Müdür tek bir merkezde müdürlük yapabilir ve müdürlük yaptığı merkezde isterse eğitmenlik de yapabilir.
  Mesul müdür;
  a) Eğitim süresince eğitim merkezinde bulunmak zorundadır.
  b)Başka bir iş kolunda ve tam zamanlı çalışamaz.
  c)Denetimlerde merkezde bulunmak ve Denetim Ekibine yardımcı olmakla mükelleftir.
 2. Kamu personeli olarak çalışan eğitmenler mesul müdürlük yapamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim
MADDE 14

 1. Merkez denetimleri İlkyardım Yönetmeliği EK-8a ve EK -8b’ye göre Yapılır.
  a)Yönetmeliğin usul ve esaslarının yürütülmesi ile ilgili denetim formlarında yer almayan hususlar, formların altında yer alan genel değerlendirme kısmında belirtilerek tutanak altına alınır.
  b)Tutanak altına alınan eksikliklerin ve uygunsuzlukların giderilmesi için merkezlere 15 (on beş) gün süre verilir; süre bitiminde eksikliğin devam etmesi halinde 3 (üç) aylık faaliyet durdurma cezası verilir.
 2. OED eğitimini düzenlemeyeceklerini beyan eden merkezler Ek-5’de yer alan OED eğitim setini bulundurmakla yükümlü değillerdir.
 3. EK-5’de asgari malzeme listesindeki metronomdan 1 (bir) adet bulundurulması yeterlidir.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Sınav Ücretleri

Eğitim ücretlerinin belirlenmesi ve sınavda gözetmen olanlara ücret ödenmesi
MADDE 15

 1. Ücret tespit komisyonu;
  a) Müdürlükçe, Yönetmeliğin 25. Maddesi gereği her yılın Ocak ayı başından Şubat ayı sonuna kadar toplanır.
  b) Süresi içerisinde Ücret Tespit Komisyonu oluşturulamaz ise, bir önceki yılın ücreti geçerlidir.

MADDE 16

 1. Sınav gözetmen ekibi ücreti; ilkyardım eğitimi ile eğitici eğitimi veren her kurum ve kuruluş tarafından, her bir katılımcı için hesaplanarak bulunan toplam tutar ilgili İl Sağlık Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılır. Tahsil edilen tutarlar Döner Sermaye Saymanlıklarınca; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 273 üncü maddesi uyarınca 336- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına alacak kaydedilir.
  a)Müdürlük, sınav gözetmen ekibinde yer alan kişilere yapılacak ödemeleri gösterir. Çeşitli Ödemeler Bordrosu ve Banka Listesini hazırlayarak Muhasebe İşlem Fişi (336-Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına borç, gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalanı 103 Nolu Hesaba alacak kaydedilir.) ekinde ilgili saymanlığa gönderir.
  b) İlkyardım eğitimi sınav gözetmen ekibiücreti, sınav başına bir katılımcı için en yüksek devlet memurunun brüt aylığının % 3’dür.
  c) İlkyardım eğitimci eğitimi sınav gözetmen ekibi ücreti, sınav başına bir katılımcı için en yüksek devlet memurunun brüt aylığının % 4’dür.
  d) OED eğitimi sınav gözetmen ekibi ücreti sınav başına bir katılımcı içinen yüksek devlet memurunun brüt aylığının % 1’dir.
 2. Sınav gözetmen ücreti ( en yüksek devlet memuru göstergesi X memur maaş katsayısı) X %……. ) formülüne göre hesaplar.
 3. Müdürlük tarafından, sınav gözetmenlerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir gözetmenin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 17

 1. Bu Yönerge Onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 18

 1. Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.