Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 356 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İlkyardım: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri,

e) İlkyardımcı: Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “azami 20 kişinin eğitim görebileceği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”

“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra ile gözetmen görevlendirmek,”

“(2) Bu görevleri acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim materyal ve yöntemleri kullanılır. Merkezler eğitim materyallerini müdürlük tarafından onaylandıktan sonra kullanabilirler.

(2) Eğitim süreleri;

a) İlkyardım eğitimi 16 saat,

b) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,

c) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,

ç) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,

d) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,

olarak düzenlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitimlerin içeriği;

a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,

c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri,

ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları,

d) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması,

konularını kapsar.

(3) OED konusu içeren ilkyardım eğitiminde başarılı olanlar OED kullanımında, ilkyardım eğitici eğitiminde başarılı olanlar OED eğitimi vermede yetkilidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilkokul” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilköğretim okulu” ibaresi eklenmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konularda Ek-7a ve Ek-7c’de yer alan formlar esas alınarak yapılır.”

“(10) Sınavlar, eğitimin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren otuz gün içinde yapılır. Mücbir sebep veya tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık gibi olağanüstü hâllerde bu süre, müdürlükçe mücbir sebep veya olağanüstü hâlin ortadan kalkmasından itibaren bir ay uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Ek-3a ve Ek-3c’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi; merkez veya müdürlük, Ek-3e, Ek-3f ve Ek-3g’de yer alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır. Ek-3b’de yer alan ilkyardımcı kimlik belgesi, eğitimi veren merkez tarafından düzenlenir ve müdürlükçe onaylanır.”

“g) (a), (b) ve (c) bentlerinde geçen güncelleme eğitimlerinin mücbir sebep veya olağanüstü hâl nedeniyle yapılamaması halinde, Genel Müdürlük onayı ile söz konusu eğitimler bu durumların ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde yapılır. Bu süre zarfında yetki belgeleri geçerli olmaya devam eder.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

OED eğitimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi almamış olan ilkyardımcılar veya ilkyardım eğitmenleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde, OED tanıtımı, kullanıldığı durumlar ve OED uygulaması konularını içeren, 2 saat süreli OED eğitimi aldıkları takdirde, OED kullanımı ve eğitim yetkileri mevcut belgelerine işlenir. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, pratik sınavda 100 tam puan almış olmaları gerekir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce OED eğitimi yetki belgesi almamış olan ilkyardım eğitim merkezleri ile ilkyardım eğitici eğitim merkezleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde OED eğitimi yetki belgesi almak zorundadır. OED eğitimi, OED eğitimi yetki belgesi olmayan merkezlerce düzenlenemez.

(3) OED eğitiminin ücretlendirilmesinde, merkezlerce Ek-9’da yer alan OED eğitimi ücreti esas alınır, sağlık müdürlüklerince ise ücretsiz verilir.

Güncelleme eğitimi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve Covid-19 salgını sebebiyle 16/3/2020 tarihinden itibaren yapılamayan güncelleme eğitimlerinin hangi tarihler arasında yapılabileceğine ve aynı sebeple güncellenemeyen yetki belgelerinin hangi tarihe kadar geçerli kabul edileceğine ilişkin hususlar salgının durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’indeki Asgari Malzeme Listesinin on yedinci satırında yer alan “5” ibaresi “1” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3a’sından sonra gelmek üzere ekteki Ek-3a Açıklama eklenmiş, Ek-3b’si ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-3b’sinden sonra gelmek üzere ekteki Ek-3b Açıklama eklenmiş, Ek-7a’sı ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-7b’sinden sonra gelmek üzere ekteki Ek-7c eklenmiştir.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2015

29429

Ekleri için tıklayınız